Mengenal & Membaca Huruf Bersambung

Di halaman ini, kita akan belajar mengenal dan membaca huruf bersambung.

 

Bentuk Huruf Apabila Bersambung

Huruf Ba Ta Sa

Huruf Jim Ha Kho

----------------------

Huruf Dal Dzal Ro Zai

Huruf Sin Syin

----------------------

Huruf Sod Dhod Tho Zho

Huruf Ain Ghain

----------------------

Huruf Fa Qof

Huruf Kaf Lam

----------------------

Huruf Mim Nun

Huruf Ha Wau Ya

----------------------

Selesai menonton semua video pembelajaran?

Pastikan anda sudah benar-benar faham setiap penerangan video sebelum pergi ke bab seterusnya.

 Kita akan menyambung pelajaran ke Bab Huruf Bersambung Pelbagai Baris Tunggal , tekan Teruskan dibawah untuk menyambung pelajaran seterusnya.

Atau tekan Huruf Hijaiyah untuk ulangkaji semula ke bab sebelum ini.